Εμφανίσεις: 4017

Η ορθή ανάπτυξη και λειτουργία του λογισμικού, προκειμένου να καλύψει άρτια τις αναγκές των τελικών χρηστών του περνάει από συγκεκριμένα στάδια. Πολύ συνοπτικά τα στάδια αυτά είναι: